Connect with us

Business

CHỦ SỞ HỮU LEE’S SANDWICHES TẬN DỤNG LỢI THẾ CỦA CÁC QUAN CHỨC CHÍNH PHỦ VÔ HỌC VIỆT NAM

Published

on

Chủ sở hữu của Lee’s Sandwiches, Lê Văn Chiêu, thường xuyên được đưa tin trong vài năm qua sau khi bị Tòa án Quận Hoa Kỳ kết tội vào năm 2021 vì đã in nhãn USDA giả trên các sản phẩm của Lee’s Sandwiches. Nhưng nếu bạn tìm kiếm những bài báo này, nhiều bài trong số họ đã bị xóa. Chúng tôi đặt câu hỏi tại sao chúng bị xóa và bắt gặp một lá thư riêng của chính Lê Văn Chiêu yêu cầu các quan chức chính phủ Việt Nam giúp anh gỡ bỏ những bài báo này.

Mặc dù ông đã nhận tội vào năm 2021 về những vi phạm đã bị buộc tội đối với mình, nhưng trong bức thư gửi các quan chức Việt Nam, trong đó có Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và nhiều quan chức nổi tiếng khác trong lá thư, ông lập luận rằng bản án hình sự của Tòa Án tối cao Hoa Kỳ tại Quận Cam không nhằm vào Lee’s Sandwiches mà chống lại LQNN, Inc. Chúng tôi xin có sự khác biệt.

Trong lá thư của Lê Văn Chiêu, ông ấy giải thích rằng bản án trong vụ án hình sự chống lại LQNN, Inc nhưng các bài báo lại nói rằng “Lee’s Sandwiches chúng tôi phân phối thực phẩm kém chất lượng, bị phạt, tạm ngưng sản xuất và quản chế vì tội gian lận, sử dụng chất độc hại trong thực phẩm, gây nguy hiểm tới sức khỏe cộng đồng là không thể chấp nhận được,” và ông đang yêu cầu loại bỏ nó.

Nếu một công ty được USDA chấp thuận, họ sẽ quan tâm đến việc đóng gói và không gây nguy hiểm đến chất lượng thịt của họ bằng cách đóng gói lại các khẩu phần từ lớn hơn đến nhỏ hơn như đã đề cập trong thư của Lê Văn Chiêu là một “sai lầm”. Vì vậy, lỗi là do đóng gói lại thực phẩm từ lớn đến nhỏ hơn và không phải do nhãn giả đã được in cố ý để đánh lừa công chúng? Làm thế nào để thịt của Lee Sandwiches’s được coi là chất lượng nếu ngay từ đầu chúng chưa bao giờ được USDA chấp thuận để sản xuất thịt tại nhà máy của họ? Việc dán bất kỳ nhãn hiệu nào để đánh lừa công chúng sẽ là cố ý và điều đó được coi là gây nguy hiểm cho cộng đồng khi mọi người đang ăn thứ mà họ cho là an toàn, khi nó không phải là thứ mà họ nghĩ là an toàn? Việc đóng gói không đúng cách sẽ gây ô nhiễm và có thể phát tán các chất gây ung thư gây ngộ độc thực phẩm, ung thư, thậm chí tử vong. Việc in nhãn giả sau khi không thông qua các quy định là bất hợp pháp và là tội phạm dựa trên vụ án hình sự của Lê Văn Chiêu # SACR20-00128-DFM.

Căn cứ vào Bản Tuyên bố Thông tin nộp cho Thư ký Tiểu bang California, Lê Văn Chiêu là Tổng Giám Đốc, vợ ông là Yến Quách, nay là Yến Lê, là Thư ký, và em gái của Yến Lê là Liên Quách, và em trai Tom Quách là Giám đốc của LQNN, Inc và cũng là Đồng sở hữu của Lee’s Sandwiches. Vậy thì làm sao đây, Lê Văn Chiêu, một người có thể là chủ sở hữu của hai công ty mà không biết công ty kia đang làm gì sai? Nếu các quan chức chính phủ Việt Nam tin rằng lập luận của Lê Văn Chiêu rằng LQNN và Lee’s Sandwiches không liên quan, mặc dù ông ta là chủ sở hữu của cả hai, thì họ phải là người ngây thơ và vô học. Phải chăng các quan chức Việt Nam không đủ hiểu biết để tự mình điều tra về Lê Văn Chiêu rằng họ sẽ tin ông ta và đáp ứng những yêu cầu vô đạo đức của ông ta? Làm thế nào mà ông ta lại phủ nhận việc không biết rằng LQNN, Inc đang in nhãn giả cho Lee Sandwiches, khi ông ta là chủ sở hữu của cả hai công ty?

——————–

LEE’S SANDWICHES OWNER TAKES ADVANTAGE OF IGNORANT VIETNAMESE GOVERNMENT OFFICIALS

Lee’s Sandwiches owner, Lê Văn Chiêu, was frequently in the news the past few years after being found guilty by the United States District Court in 2021 for printing fake USDA labels on Lee’s Sandwiches products. But if you are to search for these articles, many of them have been removed. We question why they have been removed and came across a private letter from Lê Văn Chiêu himself asking the Vietnamese government officials to help him remove these articles.

Although he plead guilty in 2021 to the violations charged against him, in his letter to the Vietnamese officials which include Phạm Minh Chính, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam; Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam; Nguyễn Xuân Phúc, President of the Socialist Republic of Vietnam, and many other prominent officials in the letter, he argues that the criminal judgement by the United States District Court is not against Lee’s Sandwiches but against LQNN, Inc. We beg to differ.

In his letter, he explains that the judgement in the criminal case is against LQNN, Inc but the news articles are stating that “Lee’s Sandwiches distributes poor quality food, was fined, suspended and placed on probation for fraud, using toxic substances in food, endangering public health,” is wrong and unacceptable and he is asking that it be removed.

If a company did have USDA approval, they would care about their packaging and not jeopardize the quality of their meats by repackaging rations from larger to smaller as mentioned in Lê Văn Chiêu’s letter as a “mistake.” So the mistake is by repackaging the food from larger to smaller and not because fake labels were being printed intentionally to deceive the public? How is Lee’s meats considered quality if they were never USDA approved to produce meat at their factory to begin with? Putting on any label to deceive the public would be intentional and isn’t that considered public endangerment when people are eating something they think is safe, when it is not? By improperly packaging, it will cause contamination and can spread carcinogenic substances that cause food poisoning, cancer, or even death. Printing fake labels after not passing regulations is illegal and a crime based on Lê Văn Chiêu’s criminal case #SACR20-00128-DFM.

Based on the Statement of Information filing with the State of California Secretary of State, Lê Văn Chiêu is the CEO, his wife Yen Quách, now Yen Lê, is the Secretary, and his wife’s sister Lien Quách and brother Tom Quách are Directors of LQNN Inc and are also Co-owners of Lee’s Sandwiches. So how is it, that a person can be the owner of two companies and not know what the other is doing wrong? If the Vietnamese government officials believed Lê Văn Chiêu’s argument that LQNN and Lee’s are not related, even though he’s the owner of both, they must be naïve and ignorant. Were the Vietnamese officials not knowledgeable enough to investigate Lê Văn Chiêu on their own that they would trust him and respond to his unethical demands? How is that he denies not knowing that LQNN, Inc is printing fake labels for Lee Sandwiches, when he’s the owner of both companies?

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Business

WHY ARE BIG BANKS LIKE BANK OF AMERICA STUCK UP?

Published

on

By

In the complex world of finance, few institutions stand as pillars of power and authority quite like banks. With their towering buildings, polished marble floors, and tellers behind imposing counters, banks often exude an air of exclusivity and superiority. Why are big banks so stuck up? What lies beneath the veneer of opulence and arrogance?

The culture within banking circles often perpetuates an attitude of elitism and snobbery. High-powered executives in custom-made suits, lavish corporate events, and exclusive networking opportunities create a limited environment where the lines between privilege and arrogance blur. This culture of exclusivity further reinforces the perception of banks as stuck-up institutions.

Banks wield immense financial power, capable of shaping economies and influencing global markets. With this power comes a sense of superiority, as bankers see themselves as the gatekeepers of wealth and prosperity. The ability to approve or deny loans, dictate interest rates, and control the flow of capital instills banks with a sense of invincibility and arrogance.

In an incident on Friday, May 03, 2024, between a regular customer and Bank of America located on Brookhurst and Slater in Fountain Valley, CA when the customer came in to open an account with an $85,0000 check to deposit. Without an explanation as to why he wasn’t able to open an account, two Vietnamese bank employees asked security to escort the customer out of the branch. The employees didn’t bother to explain to him why he was being escorted out nor did they take the time to review his accounts or ask him any questions. It wasn’t like he was withdrawing money, but depositing a check. This customer, who has had several business checking accounts with Bank of America for many years was treated disrespectfully and felt insulted by their actions. Although he was able to take the check to another bank, this incident illustrates how stuck-up banks have become and the lack of customer care. This Bank of America branch acted like they didn’t need the money or the customers.

Bank of America is notorious for its arrogance and for charging high fees. They nickel and dime customers, charge high interest rates on their loans, charge high monthly fees unless a minimum amount of money is in the account, and limited in-branch services. What happened to the days when banks were fighting for customers and offering free accounts? Maybe banks have made too much in the current economy through mortgage loans, credit card debt, the growing stock market, and high interest, they could care less about a few thousand dollars.

Chase Bank in Westminster, CA on Beach and Westminster won’t even open a check account for you if you walk in. You must make an appointment and be able to finish the transaction in the amount of time allotted or you’ll be rescheduled to come back another time. Actions like these banks exacerbate perceptions of arrogance.

Long wait times, impersonal service, and complex bureaucratic procedures create an environment where customers feel marginalized and insignificant. This perceived lack of empathy and understanding reinforces the notion that banks are more concerned with their own interests than those of their customers.

While regulations exist to ensure the stability and integrity of the financial system, they can also contribute to the perception of banks as stuck-up entities. Complex regulatory frameworks create barriers to entry, consolidating power within a select group of institutions. This lack of competition fosters complacency and reinforces the notion that banks are untouchable entities beyond reproach.

The perception of banks as stuck-up institutions is widespread because the actions of a few high-profile banks like Bank of America perpetuate the perception of arrogance within the industry. It underscores the need for banks to prioritize transparency, accountability, and customer-centricity to rebuild trust and reshape their image in the eyes of the public. Only by addressing these underlying issues can banks shed the cloak of arrogance and truly serve the needs of their customers and communities.

TẠI SAO NGÂN HÀNG LỚN NHƯ NGÂN HÀNG BANK OF AMERICA KIÊU NGẠO

Trong thế giới tài chính phức tạp, hiếm có tổ chức nào có thể đứng vững như những trụ cột quyền lực và quyền lực như các ngân hàng. Với những tòa nhà cao chót vót, sàn đá cẩm thạch bóng loáng và những nhân viên thu ngân đằng sau quầy tính tiền uy nghi, các ngân hàng thường toát ra vẻ độc quyền và ưu việt. Tại sao các ngân hàng lớn lại kiêu ngạo như vậy? Điều gì nằm bên dưới vẻ ngoài sang trọng và kiêu ngạo?

Văn hóa trong giới ngân hàng thường duy trì thái độ thượng lưu và hợm hĩnh. Các giám đốc điều hành có quyền lực cao trong những bộ vest được thiết kế riêng, các sự kiện xa hoa của công ty và các cơ hội kết nối độc quyền tạo ra một môi trường hạn chế, nơi ranh giới giữa đặc quyền và sự kiêu ngạo bị xóa nhòa. Văn hóa độc quyền này càng củng cố thêm nhận thức về các ngân hàng như những tổ chức kiêu ngạo.

Các ngân hàng nắm giữ sức mạnh tài chính to lớn, có khả năng định hình nền kinh tế và ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Quyền lực này mang lại cảm giác vượt trội, khi các chủ ngân hàng coi mình là người gác cổng của sự giàu có và thịnh vượng. Khả năng phê duyệt hoặc từ chối các khoản vay, ấn định lãi suất và kiểm soát dòng vốn khiến các ngân hàng có cảm giác bất khả chiến bại và kiêu ngạo.

Trong một sự cố xảy ra vào Thứ Sáu, ngày 03 tháng 5 năm 2024 giữa một khách hàng thường xuyên và Bank of America ở Brookhurst và Slater ở Fountain Valley, CA khi khách hàng đến mở tài khoản với khoản tiền gửi check là 85.000 USD. Không giải thích lý do không mở được tài khoản, hai nhân viên ngân hang người Việt đã yêu cầu bảo vệ hộ tống khách hàng ra khỏi chi nhánh. Các nhân viên chi nhánh không thèm giải thích cho anh ta lý do tại sao anh ta bị áp giải ra ngoài cũng như không dành thời gian để xem xét tài khoản của anh ta hay hỏi anh ta bất kỳ câu hỏi nào. Anh ta không cố gắng rút tiền mà muốn gửi check. Khách hàng này có nhiều tài khoản check kinh doanh với Bank of America trong nhiều năm, đã bị đối xử thiếu tôn trọng và cảm thấy bị xúc phạm bởi hành động của họ. Mặc dù anh ấy đã mang tấm check này đến một ngân hàng khác và mở một tài khoản kinh doanh mới ngay sau đó, nhưng sự việc này cho thấy các ngân hàng kiêu ngạo như thế nào và thiếu sự chăm sóc khách hàng. Chi nhánh Bank of America này hành động như thể không cần tiền hay khách hàng.

Bank of America nổi tiếng vì sự kiêu ngạo và tính phí cao. Họ tính phí cho khách hàng, tính lãi suất cao cho các khoản vay của họ, tính phí hàng tháng cao trừ khi có số tiền tối thiểu trong tài khoản và hạn chế các dịch vụ tại chi nhánh. Điều gì đã xảy ra vào thời mà các ngân hàng đấu tranh vì khách hàng và cung cấp tài khoản miễn phí? Có thể các ngân hàng đã kiếm được quá nhiều trong nền kinh tế hiện tại thông qua các khoản vay thế chấp, nợ thẻ tín dụng, thị trường chứng khoán đang phát triển và lãi suất cao, họ có thể không quan tâm đến vài nghìn đô la.

Ngân hàng Chase ở Westminster, CA trên Beach và Westminster thậm chí sẽ không mở tài khoản séc cho bạn nếu bạn bước vào. Bạn phải đặt lịch hẹn và có thể hoàn tất giao dịch trong khoảng thời gian quy định nếu không bạn sẽ bị dời lịch đến hãy quay lại vào lúc khác. Những hành động như thế này của các ngân hàng làm trầm trọng thêm nhận thức về sự kiêu ngạo.

Thời gian chờ đợi lâu, dịch vụ không mang tính cá nhân và các thủ tục quan liêu phức tạp tạo ra một môi trường nơi khách hàng cảm thấy bị thiệt thòi và tầm thường. Sự thiếu đồng cảm và hiểu biết này càng củng cố quan điểm cho rằng các ngân hàng quan tâm đến lợi ích của chính họ hơn là lợi ích của khách hàng.

Mặc dù các quy định tồn tại để đảm bảo sự ổn định và toàn vẹn của hệ thống tài chính, nhưng chúng cũng có thể góp phần tạo ra nhận thức về các ngân hàng như những thực thể đang mắc kẹt. Các khung pháp lý phức tạp tạo ra các rào cản gia nhập, củng cố quyền lực trong một nhóm các tổ chức được lựa chọn. Sự thiếu cạnh tranh này thúc đẩy sự tự mãn và củng cố quan điểm cho rằng các ngân hàng là những thực thể không thể chạm tới, không thể chê trách được.

Quan niệm coi các ngân hàng như những tổ chức bế tắc đang lan rộng, bởi vì hành động của một số ngân hàng nổi tiếng như Bank of America đã kéo dài thêm nhận thức về sự kiêu ngạo trong ngành. Nó nhấn mạnh sự cần thiết của các ngân hàng phải ưu tiên tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và lấy khách hàng làm trung tâm để xây dựng lại niềm tin và định hình lại hình ảnh của họ trong mắt công chúng. Chỉ bằng cách giải quyết những vấn đề cơ bản này, các ngân hàng mới có thể rũ bỏ tấm áo kiêu ngạo và thực sự phục vụ nhu cầu của khách hàng và cộng đồng của họ.

Continue Reading

Business

FBI INVESTIGATORS ARE CREATING CRIMINALS

Published

on

By

Dr. Robert Joseph, a podiatrist in California, who was indicted by the United States District Court for the Central District of California for the illegal practice of colluding with pharmaceutical marketers for writing prescriptions of compounding drugs, is now working undercover for the FBI. In exchange for a lower sentence due to his indictment in 2018, Dr. Robert Joseph is now working undercover to deceive medical facilities and doctors by intentionally offering illegal deals.

This article is to help warn medical facilities and doctors of the devious practice that the FBI is taking to catch them in the act. It is one thing to investigate incidences due to patient complaints or whistleblowers but to intentionally embed a mole to create a problem when there is no problem, this is how the FBI works. If Adam is tempted by the apple because it was offered is that the same as if he had already bit the apple without the temptation created by Eve? In this case, the FBI is going fishing in hopes of finding something.

A medical facility in Huntington Beach, CA was a victim of Dr. Robert Joseph and the FBI. Dr. Joseph came into the facility wearing a concealed camera and had the intention of catching them by offering an illegal deal. Fortunately, this medical facility did not take the bait but wanted to share their experience with the public so that other medical offices and doctors will be aware of Dr. Robert Joseph.

As the public, we want doctors to care about us and to do what’s best for us and not be greedy. That is the oath they take when they become doctors. There are doctors who are tempted to sway but being tempted versus actually acting on greed is not the same. What the FBI is doing is turning the tempted into greedy criminals. 

Ref: https://www.justice.gov/file/1076086/download

Continue Reading

Business

$150 CÓ ĐÁNG VỚI RỦI RO LÀM HẠI GƯƠNG MẶT CỦA BẠN KHÔNG?

Published

on

By

 Các phương pháp điều trị da bất hợp pháp đang được cung cấp trong các nơi chăm sóc da mặt và tiệm cắt tóc như được phát hiện bởi các cuộc điều tra bí mật gần đây về các nơi chăm sóc da mặt và tiệm cắt tóc ở Nam California. Đàn ông và phụ nữ đang trả 150 đô la cho mỗi lần khám cho các phương pháp điều trị bằng tế bào gốc, vi kim và collagen của các chuyên gia thẩm mỹ không được cấp phép hành nghề y tế. Tất cả những nơi chăm sóc da mặt và tiệm cắt tóc nói rằng họ có y tá và bác sĩ trong đội ngũ nhân viên nhưng các quy trình thực sự được thực hiện bởi các chuyên gia thẩm mỹ không có bằng hành nghề y này. Họ quảng cáo cung cấp tế bào gốc, collagen, vi kim để tiêm Vitamin C, PRP (Platelet-Rich Plasma) injections và phương pháp điều trị bằng laser IPL cũng như các quy trình làm đầy, botox, dùng kim để nặn mụn và mài da siêu nhỏ. Tất cả các quy trình này đều đi dưới bề mặt da và xâm lấn, vì vậy chúng cần có giấy phép hành nghề y tế và phải được y tá hoặc bác sĩ thực hiện. Hội đồng Nghề Làm tóc & Thẩm mỹ Tiểu bang không cho phép các chuyên viên thẩm mỹ và chuyên gia thẩm mỹ tham gia vào bất kỳ thủ thuật xâm lấn nào. Chúng chỉ được phép hoạt động trên bề mặt da. 

Khách hàng thường nhầm lẫn các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn này với các dịch vụ hoặc sản phẩm chăm sóc da mặt và biểu bì. Ví dụ, một loại kem dưỡng da có thể quảng cáo rằng nó làm mịn và đẹp da của bạn (dùng trong mỹ phẩm), tuy nhiên, nếu nó quảng cáo rằng nó sẽ chữa khỏi hoặc điều trị mụn trứng cá, thì đó có thể được coi là hành nghề y. Một chiếc máy có thể quảng cáo rằng nó hỗ trợ thẩm thấu các chất dưỡng ẩm, dưỡng ẩm để làm đẹp làn da của bạn (dùng trong mỹ phẩm), tuy nhiên, nếu nó tuyên bố sẽ giảm cellulite hoặc kiểm soát cơn đau, thì đây được coi là một phương pháp hành nghề y. Một chất lột da có thể quảng cáo rằng việc sử dụng nó sẽ loại bỏ các tế bào da chết không mong muốn và thúc đẩy làn da sáng, đầy sức sống (dùng trong mỹ phẩm), tuy nhiên, nếu chất lột da tuyên bố loại bỏ các đốm nâu hoặc sẹo, thì đó có thể được coi là hành nghề y học. Người tiêu dùng cũng nên biết ai đang thực hiện các thủ tục này. Ngay cả khi họ có treo giấy phép của y tá hoặc bác sĩ tại doanh nghiệp, hãy yêu cầu cá nhân thực hiện dịch vụ trình ra giấy phép hành nghề y của họ và đảm bảo rằng đó là giấy phép được cấp bởi Bộ y tế chứ không chỉ là Giấy phép của Hội đồng Nghề làm tóc & Thẩm mỹ của Tiểu bang. 

Với $150, khách hàng đang tự đặt mình vào rủi ro và các quy trình hoặc sản phẩm này sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn nếu không được thực hiện bởi những người hành nghề y được cấp phép bởi Bộ y tế. Nếu người tiêu dùng phát hiện ra rằng một hành vi bất hợp pháp đang diễn ra, hãy báo cáo các hoạt động này cho Hội đồng Nghề Làm tóc & Thẩm mỹ Tiểu bang tại www.breeze.ca.gov


IS $150 WORTH THE RISK OF DAMAGING YOUR FACE?

 Illegal skin treatments are being offered in beauty salons as discovered by recent undercover investigations of salons in Southern California. Men and women are paying $150 per visit for stem cells,  micro-needling, and collagen treatments by estheticians and cosmetologists that are not medically licensed. These salons say they have nurses and physicians on staff but the procedures are actually done by estheticians and cosmetologists. They advertise offering stem cells, collagen,  micro-needling to inject Vitamin C, PRP (Platelet-Rich Plasma) injections, and IPL laser treatments as well as fillers, botox,  extractions, and microdermabrasion procedures. All of these procedures go below the surface of the skin and are invasive, so they require a medical license and must be administered by a nurse or physician.  The State Board of Barbering & Cosmetology does not allow cosmetologists and estheticians to engage in any invasive procedures. They are only allowed to work on the surface of the skin. 

Customers often mistake these invasive cosmetic services for facials and epidermal services or products. For example, a skin cream can advertise that it smooths and beautifies your skin (cosmetic use), however, if it advertises that it will cure or treat acne, it could be considered the practice of medicine. A machine could advertise that it assists in the penetration of hydrating moisturizers for the beautification of your skin (cosmetic use), however, if it claims to reduce cellulite or manage pain, this is considered a practice of medicine. A skin peeling agent could advertise that its use will remove unwanted dead skin cells and promote vibrant, glowing skin (cosmetic use), however, if the skin peeling agent claims to remove brown spots or scarring, it could be considered the practice of medicine. Consumers should be aware of who is performing these procedures as well. Even if they have a nurse or doctor’s license posted at the business, ask the individual performing the service for their license and make sure that it is a medical license and not just a State Board of Barbering & Cosmetology License. 

For $150, customers are putting themselves at risk and these procedures or products cause permanent damage if not done correctly by some with a medical license. If a consumer discovers that an illegal practice is taking place, report these activities to the State Board of Barbering & Cosmetology at  www.breeze.ca.gov 

Ref: https://www.barbercosmo.ca.gov/forms_pubs/publications/skin_device.pdf

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 www.truthmedia.news